• Matemáticas aplicadas á cardioloxía
  • Elementos finitos
  • Simulación numérica
  • Procesado de imaxe médica
  • Válvula aórtica
  • Estenose aórtica
  • TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)

Tese 2020: Modelling and Numerical Approach of Aortic Valve Stages: Healthy, Stenotic and Transcatheter Replaced (TAVI).

  • Didáctica das matemáticas
  • Dificultades na aprendizaxe
  • Traballo cooperativo
  • Innovación educativa